หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 

1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

(Logistics and Transport Management, LTM)

2. ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน (ธันวาคม 2561 - พฤศจิกายน 2562)

3. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการขนส่ง หรือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการขนส่ง จำนวน 80 แห่ง

4. ดัชนีวัดผลสำเร็จ 5 ktoe (ดีเซลประมาณ 5,800,000 ลิตร)

5. วัตถุประสงค์โครงการ

5.1 เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเองในอนาคต

5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำผลสำเร็จดังกล่าวเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เริ่มเห็นถึงความสำคัญ และผลสำเร็จหากดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง

6. สาระสำคัญของโครงการ

จากสภาพปัญหาการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งในปัจจุบันนั้น โครงการฯ จึงมีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการแนะนำแนวทางประหยัดพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่เคยทราบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาก่อน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้

แนวคิดและหลักการในการดำเนินโครงการฯ

          กล่าวคือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการเผยแพร่แนวทางอนุรักษ์พลังงานที่ง่ายต่อการนำไปเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับความพร้อมของผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ได้อาศัยการขยายผลการดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Logistics and Transport Management Application: LTMA) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน โดยความรู้ต่างๆ ทุกส่วนภายใต้โครงการจะจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ถึงผู้ประกอบการขนส่ง และผู้ประกอบการทั่วไป นำไปประยุกต์กับองค์กรตนเองในวงกว้างได้

โดย "โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง" เริ่มจากแต่งตั้งคณะทำงานโครงการฯ เพื่อควบคุมการดำเนินโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้อย่างสมบูรณ์ จากนั้นจัดให้มีงานสัมมนาเปิดโครงการฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคขนส่งได้รับทราบถึงกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ โดยระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง และแนวทางอนุรักษ์พลังงานฯ ที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการนั้น มาจากประสบการณ์การดำเนินโครงการในอดีต นำมาพัฒนาปรับปรุงให้พร้อมสำหรับการนำไปเผยแพร่ร่วมกับการให้คำแนะนำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

จากรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ สถาบันพลังงานฯ ได้นำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Logistics and Transport Management Application: LTMA) มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานเพื่อวัดผลเชิงปริมาณ จากนั้นจึงจัดให้มีการสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จที่ได้รับจากการดำเนินโครงการให้ผู้ประกอบการทั่วประเทศได้รับทราบ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานว่าสามารถดำเนินการได้ง่ายๆ เพื่อปลูกฝังให้ผู้ประกอบการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ต่อไป

7. ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งนั้น มุ่งเน้นนำระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ด้านจัดการ, ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงาน มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการภาคขนส่ง หรือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมขนส่งของตนเอง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 80 แห่ง ให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยวัดผลการประหยัดพลังงานผ่านระบบโปรแกรม Online คือ โปรแกรม LTMA

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

8.1 ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการได้เริ่มดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการให้คำแนะนำแนวทางประหยัดพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

8.2 ผู้ประกอบการขนส่งได้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ด้านจัดการ, ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงาน

8.3 ผู้ประกอบการขนส่งได้ใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่ง LTMA ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานในองค์กรได้ ในระยะยาวหากผู้ประกอบการมีความพร้อม


   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา