หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 

ที่มาของโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Logistics and Transport Management; LTM)

     เนื่องจากประเทศไทยมีสัดส่วนการใช้พลังงานสาขาขนส่ง และสาขาอุตสาหกรรมรวมกันสูงถึง 71.62 % (ข้อมูลปี พ.ศ. 2556) โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่ใกล้เคียงกันทั้ง 2 สาขา คือ ประมาณ 35 %  เนื่องจากประเทศไทยกำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโต จึงทำให้การใช้พลังงานของทุกภาคส่วนทางเศรษฐกิจสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามไปด้วยเช่นกัน ปัญหาคือการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานนั้น เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ หรือเพิ่มขึ้นด้วยความรวดเร็วจนอาจขาดการควบคุมประสิทธิภาพที่ดี คำตอบคือสำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้น มักจะมีกลไก และโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพพลังงานที่หลากหลายเพื่อควบคุมการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในขณะที่ภาคขนส่งนั้น ยังขาดกลไกการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรม จากที่สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง กิจกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดการใช้พลังงานในกิจการขนส่ง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการภาคขนส่ง  จึงได้ดำเนินโครงการต่อเนื่อง ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM) โดยที่ผ่านมาภาคขนส่งส่วนใหญ่เมื่อเกิดวิกฤติราคาพลังงาน ก็ต้องดิ้นรนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีต่างๆ ด้วยตนเอง โดยไม่มีแผนรองรับอย่างเป็นระบบมากนัก ดังนั้นกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ภาคขนส่งมีโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคขนส่งมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ จึงสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนิน "โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง" เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการหันมาสนใจที่จะบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงานของตนเอง และให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น โดยอาศัยแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมหลายๆ ส่วน มาปรับใช้กับผู้ประกอบการภาคขนส่งได้เพื่อส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง คือ การมีระบบจัดการพลังงาน, การสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน, การพัฒนาความรู้ของพนักงานขับขี่, การจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่สืบค้นและศึกษาได้ง่าย, ตลอดจนการส่งเสริมธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (Energy Service Company) เพื่อเป็นทางเลือกในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับผู้ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันภาคขนส่งยังไม่มีโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ครบวงจรที่จะช่วยผู้ประกอบการตั้งแต่เริ่มต้น คือตั้งแต่ยังไม่ทราบแนวทางด้านการอนุรักษ์พลังงานมากนัก ให้สามารถเริ่มต้นวิเคราะห์การใช้พลังงานของตนเอง และค่อยๆ ปรับปรุงผ่านกลไกการสนับสนุนต่างๆ ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้

รายละเอียดของโครงการฯ
       โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ 4 กิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรมพอสังเขปดังนี้

กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนการประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง เผยแพร่ระบบให้กับผู้ประกอบการได้ร้บทราบ และนำไปประยุกต์ใช้ร่วมกับคำแนะนําของทมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ครอบคลุมด้านต่างๆ 4 ด้านคือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี ,  ด้านบริหารจัดการขนส่ง , ด้านการขับขี่ยานพาหนะเพื่อการประหยัดพลังงาน และดานการสร้างทีมงาน  เพื่อวางแผนงาน ปรับปรุงประสทธิภาพการใช้พล้งงานอย่างเป็นระบบพร้อมการแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ แก่สถานประกอบการ 100 แห่ง

กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่ง โดยสนับสนุนเงินทุน (Subsidy) ตามผลประหยัดหลังปรับปรุง เมื่อเกิดผลประหยัดโครงการจะเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนตามอัตราที่กำหนด (75 บาทต่อล้านบีทียู แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อแห่ง) แก่สถานประกอบการ 200 แห่ง

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการจัดฝึกอบรมการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานสำหรับผู้ขับขี่รถบรรทุกของสถานผู้ประกอบการสามารถส่งเสริม ให้บุคลากรของตนเองมีความรู้ความเข้าใจในการร่วมกันประหยัดพลังงานจากการขับขี่ได้ เพื่อสร้างจิตสำนึก และวิธีการขับขี่เพื่อการประหยัดพลังงานเพื่อร่วมกันประหยัดพลังงานภายในองค์กร โดยจัดใหัมีการฝึกอบรม 4  ภาค ทั่วประเทศ  ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวนออกเฉียงเหนือ ประกอบการทั่วประเทศรวม 400 คน

กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกลไกธุรกิจจัดการพลังงานในภาคขนส่ง โดยจะริเริ่มให้มีการจดทะเบียนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics ESCO) อย่างน้อย 5 บริษัท


ประโยชน์ที่มีต่อการประหยัดพลังงาน
        1.  ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงในกิจการขนส่ง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของตนเอง
         2. ผู้ประกอบการกิจการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถดำเนินการตามแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิง เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม
         3. บุคลากรของผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับความรู้ด้านหลักการ และแนวคิดในการวิเคราะห์หาแนวทางลดการใช้เชื้อเพลิง เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
         4. ลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่ง จากแนวทางการปรับปรุงต่างๆ ที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงสามารถนำแนวทางต่างๆ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในภาคการขนส่งโดยรวมได้ต่อไป 

 
 


   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา