หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
กิจกรรมต่างๆ > ขอเชิญผู้ประกอบการด้านขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Subsidy)
ขอเชิญผู้ประกอบการด้านขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Subsidy)
   กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Subsidy)

           กิจกรรมการส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่มีเเนวคิดในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ให้สามารถนำเเนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรับเงินสนับสนุน (เงินสนับสนุนตามผลการประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้น) เป็นการก่อให้เกิดการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง


วัตถุประสงค์

       เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำแนวคิดที่จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชเพลังงานในภาคขนส่ง ที่เคยได้มีการวางแผนไว้ หรือคิดเอาไว้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรม ด้วยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ผ่านกลไกลสนับสนุนในรูปแบบของ Performance Base คือ ผู้ประกอบการลงทุนปรับปรุง จนเมื่อเกิดผลประหยัดจากการปรับปรุง โครงการจะสนับสนุนเงินจากผลประหยัดที่เกิดขึ้นในอัตรา ดังนี้

              *** 75 บาทต่อ 1,000,000 BTU แต่สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อสถานประกอบการ

สนันสนุน  

ดีเซล ประมาณ 2.75 บาท/ลิตร (ค่าความร้อน 36,722 BTU/ลิตร)

ก๊าซธรรมชาติ (NG) ประมาณ 2.70 บาท/กิโลกรัม (ค่าความร้อน 35,974 BTU/กิโลกรัม)

ก๊าซปิโตเลียมเหลว (LPG) ประมาณ 2.70 บาท/กิโลกรัม (ค่าความร้อน 47,430 BTU/กิโลกรัม)


   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา