หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง > สรุปงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง จังหวัดอุบลราชธานี

                   สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้ “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานใน
ภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM)” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้
ประกอบกิจการขนส่ง มีโอกาสได้รับการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารการขนส่งที่เหมาะสมกับสถานประกอบการของตน 
พร้อมทั้งนำไปปฏิบัติให้เกิดการประหยัดพลังงานในการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยทางสถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงานสัมมนาฯ และมี
การบรรยาย และเสวนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่สนใจ โดยงานสัมมนานั้นมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ จังหวัดอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จำนวน 100 ท่าน


   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา