หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
งานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง > สรุปงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง จังหวัดสงขลา
สรุปงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง จังหวัดสงขลา

                    สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ภายใต้ “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาค
ขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM)” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบ
กิจการขนส่ง มีโอกาสได้รับการศึกษาหาแนวทางการพัฒนาระบบบริหารการขนส่งที่เหมาะสมกับสถานประกอบการของตน พร้อมทั้งนำ
ไปปฏิบัติให้เกิดการประหยัดพลังงานในการขนส่งอย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยทางสถาบันพลังงานฯ จัดให้มีงานสัมมนาฯ และมีการบรรยาย 
และเสวนาในหัวข้อที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรวมถึงผู้ที่สนใจ โดยงานสัมมนานั้นมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 
ณ ห้องอนานาส โรงแรมญันนะดีย์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ จำนวน 100 ท่าน


   
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา