หน้าแรก
รายละเอียดโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ดาวน์โหลด
Webboard
คำถามที่พบบ่อย (FAQS)
ติดต่อเรา
ลิ้งค์อื่น ๆ
 
 
> โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

บทสรุปผู้บริหาร

1. ชื่อโครงการ   โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง

(Logistics and Transport Management, LTM)

2. ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน (ธันวาคม 2561 - พฤศจิกายน 2562)

3. กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการขนส่ง หรือ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีการขนส่ง จำนวน 80 แห่ง

4. ดัชนีวัดผลสำเร็จ 5 ktoe (ดีเซลประมาณ 5,800,000 ลิตร)

5. วัตถุประสงค์โครงการ

5.1 เพื่อส่งเสริม และเผยแพร่การประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง ให้กับผู้ประกอบการขนส่ง ให้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางดำเนินการประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเองในอนาคต

5.2 เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และนำผลสำเร็จดังกล่าวเผยแพร่ให้ผู้ประกอบการขนส่งทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เริ่มเห็นถึงความสำคัญ และผลสำเร็จหากดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจัง

6. สาระสำคัญของโครงการ

จากสภาพปัญหาการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งในปัจจุบันนั้น โครงการฯ จึงมีแนวคิดที่จะมุ่งเน้นแนะนำให้ผู้ประกอบการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการแนะนำแนวทางประหยัดพลังงานที่สามารถนำไปใช้ได้ทันที เพื่อรองรับผู้ประกอบการที่อาจจะยังไม่เคยทราบแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานมาก่อน ให้สามารถดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานได้

7. ขอบเขตการดำเนินงาน

โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่งนั้น มุ่งเน้นนำระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ด้านจัดการ, ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงาน มาเผยแพร่ให้กับผู้ประกอบการภาคขนส่ง หรือผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่มีกิจกรรมขนส่งของตนเอง ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 80 แห่ง ให้เกิดการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยวัดผลการประหยัดพลังงานผ่านระบบโปรแกรม Online คือ โปรแกรม LTMA

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ

8.1 ผู้ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการได้เริ่มดำเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบ ร่วมกับการให้คำแนะนำแนวทางประหยัดพลังงานจากผู้เชี่ยวชาญ จนสามารถประหยัดต้นทุนด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

8.2 ผู้ประกอบการขนส่งได้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี, ด้านจัดการ, ด้านการขับขี่ และด้านการบริหารทีมงาน

8.3 ผู้ประกอบการขนส่งได้ใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่ง LTMA ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานในองค์กรได้ ในระยะยาวหากผู้ประกอบการมีความพร้อม

    
   สถานบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   โทรศัพท์ -2345-1252-53 โทรสาร 0-2345-1258


  © 2011 Powered by Logistics and Transport Management : LTM. All rights reserve
หน้าแรก รายละเอียดโครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลด
Webboard บุคคลากรในหน่วยงาน คำถามพบบ่อย ติดต่อเรา